Afisier

 

MASURI DE MEDIU SI CLIMA 2021

 

 

 

NR.3648 DIN 23.10.2019

INVITATIE DE PARTICIPARE

COMUNA DEALU MORII, în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă de preț, în vederea atribuirii contractului de achiziție publică avand ca obiect Proiectare și Executie REABILITAREA  SI  MODERNIZAREA  SISTEMULUI  DE  ILUMINAT  PUBLIC  IN   COMUNA  DEALU  MORII, JUDETUL  BACAU

Documentatia de atribuire poate fi obtinuta de la sediul autoritatii contractante.

Termen limita de depunere oferte 28.10.2019, ora 12, la sediul Primariei Comunei Dealu Morii, in plic sigilat.

Categoria de produse/servicii/lucrari:  SERVICII SI LUCRARI

 Clasificare Coduri CPV :

 CPV 45310000-3 – Lucrari de instalatii electrice

CPV 45316110-9 – Instalare de echipament de iluminare stradală (Rev.2)

CPV 71322000-1 – Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice

CPV 71356200-0 – Servicii de asistenţă tehnică

 Valoarea estimată a contractului este de  422.815,00 LEI

Din care: servicii de proiectare si asistenta tehnica = 12.315,00 lei

Lucrari de executie 410.500,00 lei

Procedura de achiziție conform legii : Achizitie directa

CRITERII DE ATRIBUIRE Pretul cel mai scazut (conform art. 187 alin 3 lit a) din Legea 98/2016).

Pretul ofertei este ferm in lei si nu se actualizeaza.

Durata contractului: 6 luni, din care:

Servicii de proiectare – 1(una) lună de zile

Lucrari de execuție + asistența tehnică din partea proiectantului – 5 luni.

Preturile vor fi ferme, in lei fara TVA. Oferta va fi prezentata in limba romana si va avea termen de valabilitate de minim 30 de zile.

 • Cuantumul garanției de bună execuție este de 10 % din – prețul contractului.
 • Perioada de valabilitate a garanției de bună execuție trebuie să acopere perioada de timp de la semnarea contractului până la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor.
 • Garanția se va constitui în conformitate cu art. 40 din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare. Garanția de bună execuție a contractului trebuie constituită în termenul stabilit la art.39 alin.(3) din HG 395/2016.

In cazul in care sunteti interesati de contractul mai sus mentionat asteptam oferta dvs continand urmatoarele documente:

Documente minime de calificare:

 • Declaraţie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016
 • Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice
 • Declaratie privind neincadrarea in prevederile de la art. 167 din Legea 98/2016
 • Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si art.,60 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice
 • Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;
 • Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în raza caruia este situat sediul ofertantului, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali; obiectul de activitate aferent prezentului contract. Informatiile cuprinse in acest document vor fi reale/actuale la data prezentarii acestuia.Forma de prezentare: original sau copie lizibilă stampilata, semnata de catre reprezentantul legai al ofertantuiui si continand mentiunea “conform cu originalul”.

Ofertantii/ ofertantii asociati/ tertii sustinatori/ subcontractantii participanti la procedura trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare, iar in domeniul de activitate al acestora sa se regaseasca corespondentul CAEN aferent obiectului contractului, în conformitate cu cerintele legale din tara în care este stabilit operatorul economic, conform art. 173 alin. (1) din Legea nr.98/2016.

Ofertantii asociati/ tertii sustinatori/ subcontractantii participanti la procedura trebuie sa depună documentele minime de calificare solicitate .

 Oferta tehnică va fi intocmită conform instructiunilor din Caietul de Sarcini.

Oferta financiara va  fi intocmită conform instructiunilor din Caietul de Sarcini

Documentele completate in mod corespunzator, vor fi prezentate și vor constitui oferta completa:

 1. documentele enumerate la conditii de participare;
 2. propunerea tehnică;
 3. oferta financiara.

Informatii suplimentare: Se recomanda vizitarea amplasamentului inainte de ofertare.

Modul de prezentare a ofertei: Documentele ce alcatuiesc oferta completa se vor depune pana la data de 28.10.2019, ora 12.00 la Sediul  autoritatii  contractante, COMUNA DEALU MORII, JUDETUL BACAU – PRIMARIA, in plic sigilat,  semnate si stampilate.

Ofertele financiare se vor depune și in catalogul electronic SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor cu titlul REABILITAREA  SI  MODERNIZAREA  SISTEMULUI  DE  ILUMINAT  PUBLIC  IN  COMUNA  DEALU  MORII, JUDETUL  BACAU si se vor mentine 30 de zile. Pentru a asigura identificarea ofertelor depuse in catalogul SEAP, operatorii economici interesati sunt rugati sa transmita un e – mail la adresa primarie@dealumorii.ro in care sa confirme participarea la procedura si sa mentioneze coordonatele de incarcare a ofertei (denumirea pozitiei, numar de referinta, data si ora la la care a fost postata oferta in catalogul electronic SEAP).

Sursa de finanţare: PNDL SI BUGET LOCAL.

 

COMUNA DEALU MORII

PRIMAR,

SAVIN GABRIEL